Bismillâhirrahmânirrahîm
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvelhayyül gayyûm, Lâ te’huzühü sinetün velâ nevm, Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih, Ya’lemü ma beyne eydîhim vemâ halfehüm, Velâ yühitûne bişey’in min ilmihî illâ bimâşâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’arda velâ yeûdühü hıfzuhümâ ve hüvel’aliyyül’azîm. (Bakara/255)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.